VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK HOLEŠOV ZA ROK 2014

  1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ 

NÁZEV: Vlastivědný kroužek Holešov o.s.

SÍDLO: Holešov, nám. Dr. Edvarda Beneše 17

INTERNETOVÁ ADRESA: vkholesov.cz

DATUM ZALOŽENÍ: 17. ledna 2014 na ustavující valné hromadě, na základě registrace stanov Ministerstvem vnitra České republiky ze dne 4. listopadu 2013

STANOVY: Jsou uloženy v sídle občanského sdružení

PŘEDMĚT ČINNOSTI:

Rozvíjet znalosti a dovednosti členů sdružení podle individuálního zájmu v oblasti vlastivědy, historie, archeologie, muzeologie, národopisu, přírodopisu a pomocných věd historických.

Prezentovat témata z výše uvedených oblastí občanům regionu formou přednášek, populárně odborných článků v regionálním tisku, vydáváním vlastních publikací, vlastivědných vycházek, terénních exkurzí a zájezdů.

Organizovat přednášky pro veřejnost s využitím lektorů z odborných kulturně historických institucí.

Spolupracovat s kulturními institucemi města Holešova a regionu při popularizaci města Holešova a regionu ve výše uvedených oblastech.

Spolupracovat se školami z města Holešova a regionu při zvyšování znalostí žáků ve výše uvedených oblastech.

Přispívat k ochraně kulturního a přírodního dědictví ve městě Holešově a regionu.

MÍSTO ULOŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY: Je uložena v sídle občanského sdružení.

POČET ČLENŮ: dvacet čtyři

  1. ÚDAJE O ŘÍDÍCÍCH ORGÁNECH

Občanské sdružení  je řízeno výborem. Členy výboru v roce 2014 byli:

předseda občanského sdružení         :           Ing. Jan Dúbravčík

místopředseda občanského sdružení:           Mgr. Ondřej Machálek

pokladní:                                                        Bc. Irena Železná

člen výboru:                                                    Miroslav Olšina

člen výboru:                                                   Mgr. Jan Machala

Revizor občanského sdružení:                       Ing. František Dvorník

  1. ÚDAJE O ČINNOSTI

V roce 2014 Vlastivědný kroužek Holešov (VKH) uskutečnil celkem osm přednášek pro veřejnost, z toho tři pro studenty Gymnázia Holešov, dále bylo organizováno šest vlastivědných vycházek pro členy VKH a veřejnost, jeden křest publikací, jejichž autory byli členové VKH, jeden seminář a jednu výstavu. Bohužel dvě zajímavé přednášky musely být zrušeny pro nemoc přednášejících.

V roce 2014 byly vydány nákladem města Holešova dvě publikace, jejichž autory byli členové VKH. Byl vydán sborník prací s názvem Střípky z historie Holešovska II. od devíti autorů, pan Miroslav Olšina vydal publikaci Proměny holešovského náměstí: i domy mají své příběhy. Další články byly publikovány v měsíčníku Holešovsko, občasníku Herold a na internetových stránkách VKH. Výstava s názvem Odkaz paní Lukrécie a pana Albrechta byla uskutečněna při příležitosti 400 let od úmrtí Lukrécie Nekšové a 380 let od násilné smrti jejího manžela Albrechta z Valdštejna.

Dále se členové výboru VKH podíleli na přípravě výstavy k výročí vypuknutí 1. světové války, organizované MKS Holešov a podíleli se na přípravě materiálů pro nově otevřenou síň tradic na policejní škole v Holešově. Celkem se všech akcí, pořádaných VKH účastnilo asi 500 členů VKH, žáků Gymnázia Holešov a příznivců z řad veřejnosti.

  1. ÚDAJE O MAJETKU, FINANCÍCH, ZÁVAZCÍCH A POHLEDÁVKÁCH

Občanské sdružení Vlastivědný kroužek Holešov nevlastní žádný movitý ani nemovitý majetek.

Ke dni 31. prosinci 2014 občanské sdružení neevidovalo žádné pohledávky ani závazky.

V roce 2014 mělo následující příjmy:

Členské příspěvky                       2 500 Kč
Dotace města Holešova                     10 000 Kč
Příjem na účet                          100 Kč
Příjmy z přednášek                       1 810 Kč
Sponzorské dary                        6 500 Kč
PŘÍJMY CELKEM                      20 910 Kč

 

V roce 2014 mělo následující výdaje:

Kancelářské potřeby                    3 086 Kč
Nájem                    1 501 Kč
Platba za přednášky – lektorné                    3 500 Kč
Propagace                    2 161 Kč
Různé (smuteční kytice, dárkové předměty, občerstvení přednášejících) 2 159 Kč
Vklad na účet                       100 Kč
Vstupné                       600 Kč
VÝDAJE CELKEM                  13 107 Kč

Stav finančních prostředků k 31.prosinci 2014:

Pokladna :                                                                  1782 Kč

Transparentní účet číslo 2000534917/2010:            6021 Kč

Členové občanského sdružení děkují radě a zastupitelstvu města Holešova za přidělenou dotaci a sponzorům paní MUDr. Lence Dúbravčíkové, panu JUDr. Petru Skopalovi a panu Františku Žůrkovi za sponzorské dary.

Ing. Jan Dúbravčík

předseda občanského sdružení