VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK HOLEŠOV ZA ROK 2015

  1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU

 

NÁZEV: Vlastivědný kroužek Holešov o.s.

SÍDLO: Holešov, nám. Dr. Edvarda Beneše 17

INTERNETOVÁ ADRESA: vkholesov.cz

DATUM ZALOŽENÍ: 17. ledna 2014 na ustavující valné hromadě, na základě registrace stanov Ministerstvem vnitra České republiky ze dne 4. listopadu 2013

STANOVY: Jsou uloženy v sídle občanského sdružení

PŘEDMĚT ČINNOSTI:

Rozvíjet znalosti a dovednosti členů sdružení podle individuálního zájmu v oblasti vlastivědy, historie, archeologie, muzeologie, národopisu, přírodopisu a pomocných věd historických.

Prezentovat témata z výše uvedených oblastí občanům regionu formou přednášek, populárně odborných článků v regionálním tisku, vydáváním vlastních publikací, vlastivědných vycházek, terénních exkurzí a zájezdů.

Organizovat přednášky pro veřejnost s využitím lektorů z odborných kulturně historických institucí.

Spolupracovat s kulturními institucemi města Holešova a regionu při popularizaci města Holešova a regionu ve výše uvedených oblastech.

Spolupracovat se školami z města Holešova a regionu při zvyšování znalostí žáků ve výše uvedených oblastech.

Přispívat k ochraně kulturního a přírodního dědictví ve městě Holešově a regionu.

MÍSTO ULOŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY: Je uložena v sídle občanského sdružení.

POČET ČLENŮ: dvacet devět

 

  1. ÚDAJE O ŘÍDÍCÍCH ORGÁNECH

 

Spolek je řízen výborem. Členy výboru v roce 2015 byli:

předseda spolku:                                           Ing. Jan Dúbravčík

místopředseda spolku:                                  Mgr. Ondřej Machálek

pokladní:                                                        Bc. Irena Železná

člen výboru:                                                    Miroslav Olšina

člen výboru:                                                   Mgr. Jan Machala

Revizor spolku:                                               Ing. František Dvorník

 

  1. ÚDAJE O ČINNOSTI

 

V roce 2015 Vlastivědný kroužek Holešov (VKH) uskutečnil celkem čtrnáct vlastních akcí a na dalších několika spolupracoval s MKS Holešov.

Přednášková činnost obsahovala celkem osm přednášek pro veřejnost, dále byly organizovány čtyři vlastivědné vycházky, jeden celodenní zájezd pro členy VKH a veřejnost, jedeno představení publikací, jejichž autory byli členové VKH.

Přednášková činnost byla zaměřena na 70. výročí osvobození naší vlasti a na některá další výročí z historie Holešova. S velkou pozorností se setkala přednáška „Aktuální archeologické výzkumy v našem okolí“ (Mgr. Miroslav Daňhel – Archeologické centrum Olomouc, Mgr. Miroslav Popelka – Ústav archeologické památkové péče Brno).

Oproti předcházejícímu roku bylo méně vlastivědných vycházek. Tradičně zaujala vycházka pod vedením pana Kolbingera do Prusinovic na hrádek Kasařov, zmizelý zámek a kostel s náhrobky. Zato se nám podařilo zorganizovat první celodenní zájezd po stopách holešovských Žerotínů, který se setkal s příznivou odezvou.

Bohatá byla v roce 2015 publikační činnost našeho spolku. Na podzim se podařilo vydat opět sborník, do kterého přispěli členové spolku. Byl tentokrát vydán vlastním nákladem, za finanční podpory města Holešova a obce Žeranovice. V prvním pololetí vyšly i některé publikace členů VKH. Pan Dalibor Kolbinger s paní Ladislavou Hradilovou vydali monografii o hradu Obřany a pan František Dvorník druhý díl publikace o historii katastrálního úřadu v Holešově. Pan Miroslav Olšina pak vydal koncem roku práci o holešovských ulicích.

Dále se členové výboru VKH podíleli na přípravě výstavy k 70. výročí osvobození naší vlasti organizované MKS Holešov. Celkem se všech akcí, pořádaných VKH účastnilo asi 600 členů VKH a příznivců z řad veřejnosti. Členové výboru se v září účastnili konference „Kroměřížsko na konci války“ a v říjnu konference“ Zámek znovuvzkříšený“ v Holešově. Předseda spolku je členem komise pro přípravu reprezentativní publikace o historii Holešova. V komisi jsou i další členové výboru spolku.

V květnu byl Vlastivědný kroužek Holešov při příležitosti „Dnů města Holešova“ oceněn jako nejlepší kolektiv v oblasti volnočasových aktivit za rok 2014. Současně byla paní Jiřina Šašková oceněna jako nejlepší jednotlivec ve stejné kategorii. Významnou událostí byl také nález části pozůstalosti po paní Ludmile Plecháčové-Mucalíkové a získání audionahrávky s jejím životopisem.

V měsíci listopadu byla potřebná dokumentace k zapsání do obchodního rejstříku předána prostřednictvím notářské kanceláři JUDr. Petra Skopala na obchodní soud do Brna. K 1. lednu 2016 zatím nebylo vydáno příslušné soudní rozhodnutí o registraci našeho spolku v obchodním rejstříku. Notářská kancelář provedla práce zdarma jako sponzorský dar.

 

  1. ÚDAJE O MAJETKU, FINANCÍCH, ZÁVAZCÍCH A POHLEDÁVKÁCH

Spolek Vlastivědný kroužek Holešov nevlastní žádný movitý ani nemovitý majetek.

Ke dni 31. prosinci 2015 spolek neevidovalo žádné pohledávky ani závazky.

V roce 2015 měl následující příjmy:

 

Členské příspěvky                       2 700 Kč
Dotace města Holešova                     30 000 Kč
Příjem z prodeje sborníku VKH                       9 180 Kč
Příjmy z přednášek                       2 750 Kč
Sponzorské dary                        5 000 Kč
Poplatky účastníků zájezdu                        8 500 Kč
PŘÍJMY CELKEM                     58 130 Kč
PŘEVOD Z ROKU 2014                       7 803 Kč
CELKEM                     65 933 Kč
   

 

V roce 2015 měl následující výdaje:

Kancelářské potřeby                        695 Kč
Administrace a úprava web. stránek                    1 000 Kč
Platba za přednášky – lektorné                    3 800 Kč
Platba za autorské právo na logo VKH                       200 Kč
Platba za tisk sborníku VKH  

27 025 Kč

Platba za celodenní zájezd VKH                   10 977 Kč
Prezentér                        995 Kč
Rúzné (dárkové předměty, občerstvení)                    2 022 Kč
VÝDAJE CELKEM                  46 734 Kč

 

Stav finančních prostředků k 31. prosinci 2015:

 

Celkem:                                                                     19 199 Kč, z toho

Pokladna :                                                                  10 700 Kč

Transparentní účet číslo 2000534917/2010:              8 499 Kč

 

Členové spolku děkují radě a zastupitelstvu města Holešova za přidělené dotace a sponzorům obci Žeranovice, paní MUDr. Lence Dúbravčíkové, panu JUDr. Petru Skopalovi a panu Františku Žůrkovi za sponzorské dary.

 

Ing. Jan Dúbravčík

předseda spolku